Architektura systemów komputerowych

Liczba godzin wykładu: 30 ćwiczeń: laboratoriów:15

Wymagania przedmiotowe

Sylabus

Wprowadzenie. Podstawy budowy komputera. Architektura i mikroarchitektura. Taksonomie architektur komputerowych. Podstawy techniki cyfrowej. Układy kombinacyjne i sekwencyjne. Reprezentacja informacji w komputerze. Organizacja pamięci. Wyjątki. Wejście-wyjście. Model programowy komputera rejestry, tryby adresowania, lista instrukcji. Przykłady architektur RISC i CISC. Przetwarzanie potokowe i procesor superskalarny. Procesory VLIW i EPIC. Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe. Procesory wielowątkowe i wielordzeniowe. Badanie wydajności komputera. Systemy wbudowane. Tendencje rozwojowe.

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z budową współczesnych komputerów.Przedstawienie przykładowych implementacji systemu komputerowego.Pokazanie zależności między róznymi rozwiazaniami architektonicznymi a wydajnościa komputera.

Literatura

Patterson D., Hennessy J., Computer Organization and design, Elsevier 2005. Stallings, W. "Organizacja i architektura systemu komputerowego", WNT, Warszawa 2004. Null L., Labour J., Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion 2004. Metzger P.,"Anatomia PC" Helion 2006.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Computer architecture

Wymagania przedmiotowe (w j. angielskim)

Sylabus (w j. angielskim)

The contents of the course are as follows: Introduction. Basics of computer building. Basics of digital circuits. Architecture and microarchitecture. Taxonomy of computer architectures. Information encoding in computer. Memory organization. Exceptions. Input-output. Program model of the computer registers, addressing modes, instruction set. Examples of RISC and CISC architectures. Pipelining and superscalar processor. Processors VLIW and EPIC. Multiprocessor and multicomputer systems. Multithreaded and multicore processors.Computer performance evaluation. Embedded systems. Technology trends.

Cel przedmiotu (w j. angielskim)

Course objectives: Understand modern computer architecture. Learn different implementations of a computer system. Learn about trade-offs involved in computer system design and performance.


KategoriaPrzedmiot

Sylabus: Architektura systemów komputerowych (ostatnio edytowane 2011-05-24 10:12:57 przez localhost)